banner-chemicalsjpg

GHS-vaatimusten (Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu merkintäjärjestelmä) mukainen merkintä

BarTender®-ohjelmisto on olennainen osa maailman kemianteollisuuden laitosten GHS-merkintästrategiaa ja sitä käyttävät sadan merkittävimmän ICIS-valmistajan joukossa olevat yritykset, kuin myös paikalliset ja alueelliset toimijat. Kemianteollisuus valitsee BarTenderin sen helpon käyttöönoton ja konfiguroitavan teknologian takia, jonka takeena on teollisuudenalan asiantuntemuksemme – me ymmärrämme säännöstenmukaisuuden ja tuotantoketjujen aiheuttamat haasteet, joita kemikaalien valmistajat ja jakelijat kohtaavat.


Tietoja GHS:stä

Yhdistyneet kansakunnat (YK) hyväksyi vuonna 2002 kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS). Tavoitteena oli parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja yksinkertaistaa globaalia kaupankäyntiä määrittämällä koulutuksen, tuotteiden merkinnän ja turvallisuusdokumentaation kattavat säännökset kemikaalien tunnistukselle ja niiden turvalliselle käsittelylle työpaikalla. YK tarkistaa ja muokkaa GHS-järjestelmää kahden vuoden välein ja järjestelmän versio 6 määritettiin vuonna 2015.

Kukin EU:n jäsenvaltio päättää itse, mitä luokituksia ja elementtejä järjestelmästä se ottaa käyttöön ja asettaa oman aikataulunsa niiden täytäntöönpanolle.

Yhdysvalloissa GHS hyväksyttiin vuonna 2012 ja vaatimustenmukaisuuden takarajaksi määriteltiin vuosien 2014, 2015 ja 2016 välinen ajanjakso. GHS:ää hallinnoi OSHA ja GHS:ään viitataan joskus termillä HazCom 2012. On tärkeää muistaa, että OSHA:n ensisijainen mandaattialue on turvallisuus työpaikoilla. Kun jokin tuote on työntekijäsi hallussa, käsiteltävänä, varastoitavana tai kuljetettavana, OSHA:n mukaan sinä vastaat siitä, että se on merkitty oikein. Työntekijöillä on oltava pääsy täydellisiin vaaratietoihin.

EU:ssa GHS:ää kutsutaan kemikaalien luokitusta, merkintää ja pakkaamista koskevaksi CLP-asetukseksi (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) (EY) No 1272/2008. Se hyväksyttiin vuonna 2008 ja astui voimaan vuonna 2009. CLP:tä hallinnoi Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).

GHS on pantu kokonaisuudessaan täytäntöön ja voimassa Japanissa, Koreassa, Uudessa-Seelannissa ja Taiwanissa. Kiinan kansantasavalta ja muut APAC-alueet ovat täytäntöönpanon eri vaiheissa.

Saat tarkempia tietoja valitun maan tai alueen GHS:n täytäntöönpanotilasta liikuttamalla hiiresi kursoria kartan yllä.

Maat/alueet, jotka ovat jo ottaneet käyttöön GHS:n
Maat/alueet, jotka ovat ottamassa käyttöön GHS:n
Näet valittujen maiden tai alueiden GHS:n toimeenpanotilan liikuttamalla hiiresi kursoria kartan yllä.
Brasilia
Puhtaat aineet on luokiteltava, pakattava sekä merkittävä oikein ja niiden mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote. Sekoitettujen kemikaalien on oltava vaatimustenmukaisia alkaen 1.6.2015. Merkinnässä ja dokumentaatiossa vaadittava kieli on portugali (Brasilia).
Kanada
Kanadan terveysviranomainen Health Canada julkaisi sopimusluonnoksen GHS:n ottamisesta käyttöön ja selvitysaika päättyi 15.9.2013. Lopullinen päätös on vireillä.
Kiina
Otettu käyttöön kuljetuksessa, käyttöturvallisuustiedotteissa, etiketeissä ja luokituksessa
Euroopan unioni / Euroopan talousalue
Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva CLP-asetus määritti EU- ja ETA-maat GHS-yhteensopiviksi alueiksi, ja GHS on otettu kokonaisuudessaan käyttöön aineiden osalta. Täyden seosten vaatimustenmukaisuuden takaraja on 1.6.2015. Turkki, joka on neuvotellut pääsystä EU:hun, on määrittänyt vaatimustenmukaisuuden takarajaksi 1.1.2013 aineiden osalta. EU:n jäsenhakemuksen jättänyt Makedonia on ottamassa käyttöön GHS:n.
Intia
Luonnos säännöksistä julkaistiin vuonna 2011. Lokakuuhun 2013 mennessä lopullisia säännöksiä ei oltu julkaistu.
Japani
Japani käynnisti GHS-prosessin vuonna 2001, ja säännökset on otettu täysimääräisinä käyttöön.
Venäjän federaatio
GHS-säännösten käyttöönotto on vapaaehtoista. Otettu kokonaisuudessaan käyttöön kuljetusten ja vaarallisten aineiden osalta. Euraasian talouskomissio on hyväksynyt asetuksen, joka tekee GHS-yhteensopivuudesta lain edessä sitovaa alkaen heinäkuusta 2017, jos jäsenmaat (Venäjä, Kazakstan ja Valko-Venäjä) pääsevät yhteisymmärrykseen sen toimeenpanosta.
Yhdysvallat
1.12.2013, takaraja työntekijöiden uusien etikettien ja käyttöturvallisuustiedotteiden koulutukselle; 1.12.2015 takaraja GHS-säännöstenmukaisuudelle, paitsi jakelijoilla, jotka voivat jatkaa vanhan järjestelmän mukaan merkittyjen, toimittajilta vastaanotettujen tuotteiden kuljetuksia; 1.6.2016 kaikki Yhdysvalloissa varastoitavat ja kuljetettavat kemikaalit on kuljetettava ja merkittävä GHS-säännösten mukaisesti.
Meksiko
Otettu kokonaisuudessaan käyttöön, joskaan GHS-vaatimustenmukaisuus ei ole pakollista, eikä sitä valvota.
Australia
Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien WHS-määräysten osa 7.1 tulee voimaan 31.12.2016. Nämä standardit ovat linjassa YK:n suositusten kanssa.
Taiwan
GHS on otettu kokonaisuudessaan käyttöön Taiwanissa.
Serbia
Serbian tasavallan virallisen lehden numerossa 64/10 esitettyjen määräysten säännönmukaisuuden määräaika on 1.6.2015. Etiketeissä on käytettävä serbin kieltä, mutta myös muiden kielten mukaan ottaminen on mahdollista. Tämän asetuksen säännökset ovat suurimmalta osin linjassa EU:n CLP:n kanssa.
Malesia
Takaraja Malesian vaarallisten kemikaalien (LUOKKA) työturvallisuus- ja terveysluokitusten, merkitsemisen sekä käyttöturvallisuustiedotteiden käyttöönotolle on 17.4.2015. Asetus heijastelee läheisesti YK:n GHS-järjestelmää.

OSHA, täytäntöönpanon ohjeistus, helmikuu 2015

Useat Yhdysvaltojen kemikaalien tuotantoketjun jatkokäyttäjät ovat olleet sitä mieltä, että 1.6.2015 voimaan tullut OSHA:n GHS-järjestelmä on työläs ottaa käyttöön. Viime aikoina OSHA on helpottanut kemianteollisuuden tilannetta harkinnanvaraisella täytäntöönpanon valvontapolitiikalla.

Aina 9.2.2017 saakka OSHA ei tule haastamaan kemikaalien tuotantoketjun jatkokäyttäjiä, jotka eivät kykene noudattamaan 1.6.2015 määräaikaa GHS-yhteensopivien tarrojen ja käyttöturvallisuustiedotteiden toteuttamisessa, jos he eivät pysty hankkimaan tarvittavia tietoja toimittajiltaan ylemmällä tasolla.

Jos yritys haluaa, että sitä harkittaisiin otettavaksi tämän harkinnanvaraisen täytäntöönpanohelpotuksen piiriin, sen on toimitettava:

 • Dokumentoidut todisteet yrityksistä hankkia tarvittavat tiedot ylemmän tason toimittajilta.
 • Dokumentoidut todisteet yrityksistä hankkia näitä tietoja muista lähteistä.
 • Dokumentoidut todisteet yrityksistä luokitella tietoja itse.
 • Selkeä ja täytäntöönpanokelpoinen aikataulu vaatimustenmukaisuuden täyttämiselle.

Katso lisätietoja vierailemalla OSHA:n verkkosivuilla.


GHS-tarra

GHS-järjestelmästä piti tulla selkeä ja yhdenmukainen kommunikaatiomenetelmä kemikaalien merkintään ja dokumentointiin. Täytäntöönpanomääräaikojen häämöttäessä yhä lähempänä, kemikaalien parissa työskentelevät yritykset ovat huomanneet, että nämä vaatimukset ovat kaikkea muuta kuin selkeät ja yhdenmukaiset.

Mitkä ovat määräysten mukaiset tarraelementit ja miten niitä käytetään? Saat lisätietoja osoittamalla hiiren kursorilla tämän tarran sivulla olevia pisteitä.

Tuotenimi

Signaalisanat

Yksi tai kaksi signaalisanaa, joko VAROITUS tuotteille, joihin sisältyy "vakavaa lievempi tai ei-tappava vaara", ja VAARA tuotteille, joihin sisältyy "vakava tai potentiaalisesti tappava vaara"

Vaaralausekkeet (H-lausekkeet)

H-lausekkeita on 71 ja ne ovat tuotteen turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevia varoituksia. Ainakin yhden näistä on näyttävä GHS-tarrassa. H-lausekkeet korvaavat EU:n R-lausekkeet.

Turvalausekkeet (P-lausekkeet)

Etiketissä on oltava vähintään 1 ja enintään 6 P-lauseketta. Jokainen liittyy etiketin kuvamerkkeihin ja kuvailee varastointi-, käsittely- sekä ensiapuohjeita. P-lausekkeet korvaavat EU:n S-lausekkeet.

Tuotetunnus

Tuote tunnistetaan yleensä joko sen CAS- tai IUPAC-numerosta.

 • IUPAC-tunniste on kirjainten, numeroiden ja väliviivojen muodostama merkkijono, joka ilmaisee orgaanisen yhdisteet, ja voi olla kymmenen merkin pituinen.
 • CAS-numerot jaetaan kolmeen osaan väliviivoilla. Ensimmäinen osa koostuu yhdestä seitsemään numerosta, toinen osa kahdesta numerosta ja kolmas osa yhdestä numerosta.

Toimittajatiedot

Tarroissa on näyttävä toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero.

Kuvamerkit

On olemassa yhdeksän mustavalkoista ja punaisen vinoneliön muotoista GHS-kuvamerkkiä, jotka ilmaisevat nopeasti ja visuaalisesti tuotteen käsittelyä koskevat varotoimet. Tarroissa ei saa näkyä tyhjiä punaisia vinoneliökuvioita.

Täydentävät tiedot

Tämä voi sisältää kaikkea mitä toimittaja valitsee: viivakoodi, verkkosivuston osoite, yrityksen logo, varastotiedot tai yhteystiedot vaarallisten aineiden hätätilanteiden varalta. Täydentävät tiedot voidaan tulostaa värillisinä lisätietojen välittämiseksi ja yrityskuvan viestintästandardien tukemiseksi.

Tarrakokovaatimukset

Huomaa, että EU-kuvamerkkien on oltava ainakin 1/15 tarran koosta.

Säiliö Tarran minimikoko (mm)
<3> 74 x 52
3-5 litraa 105 x 74
5-500 litraa 148 x 105
>500 litraa 210 x 148

Huomioon otettavaa GHS-tarran tulostuksessa

Mustavalkoinen (yksivärinen) tarratulostus on ollut tavanomainen kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitoksissa. Mutta tämä on muuttumassa – melkein kaikissa maissa GHS-kuvamerkit edellyttävät punaista reunaa. Punaisille vinoneliöille esitulostetun tarramateriaalin käyttö on yksi vaihtoehto, mutta tässä menetelmässä oletetaan, että käyttäjä valitsee oikealla punaisten vinoneliöiden määrällä ja asetelmalla varustetun materiaalin. Helppo käyttäjävirhe voi johtaa vaatimustenvastaisuuteen ja sakkorangaistukseen.

Lisäksi, kaikki IMDG-sertifikaattia (International Maritime Dangerous Goods) edellyttävät hyödykkeet tarvitsevat myös tarran, joka täyttää BS5609-sertifioinnin kiinnittymistä ja värin pysymistä suolavedessä sääntelevät vaatimukset. BS5609-yhteensopivuus riippuu pääasiassa tarran tulostukseen käytetystä materiaalista, mutta kaikki tulostusjärjestelmät eivät kykene tuottamaan vaadittavat testit läpäisevää tarraa.

Useat kumppanimme tarjoavat tulostimia, jotka on suunniteltu erityisesti auttamaan kemikaaliyrityksiä täyttämään GHS-standardien vaatimukset. Koska BarTenderin tulostusarkkitehtuuri on rakennettu Microsoftin ohjainstandardeille, me olemme mukautettavissa oleva osa sinun GHS-ratkaisuasi valitsemastasi Windows-tulostimesta riippumatta.

Saat lisätietoja GHS-yhteensopivasta tulostuksesta ottamalla meihin yhteyttä, niin me osoitamme sinulle BarTender-jälleenmyyjän, joka kykenee auttamaan sinua tekemään liiketoimintasi kannalta oikean päätöksen.


BarTender ja GHS: Luotettava. Skaalattava. Mukautuva.

BarTender® on turvallinen ja luotettu merkintäohjelmisto, joka mukautuu vastaamaan kemianteollisuuden globaaleja säännöksiä ja liiketoiminnan vaatimuksia.

BarTenderillä voit luoda ja automatisoida GHS-tarrojen tuotannon keskitetyllä hallinnalla ja suojauksella. Käytä BarTenderiä yhdistämään tuotetietosi ja säännöksiä koskevat tiedot laajaan valikoimaan tulostimia ja merkintälaitteita samalla suoraviivaisella tuella yhdelle tulostimelle yhdessä laitoksessa tai tuhansille useiden tulostinperheiden tulostimille koko globaalissa verkossasi.

Jokainen BarTender-versio tukee kaikkia nykyaikaisia kirjoitusjärjestelmiä, mikä auttaa yritystäsi kasvamaan globaalisti ja noudattamaan yhteensopivuusstrategioitasi. Lisäksi mukana on fonttipohjainen kokoelma GHS-merkkejä: Käytä sitä kuvamerkkien tulostukseen käyttövalmiille tarramateriaaleille tai luo omat, punareunaiset kuvamerkkisi.

BarTender-näytetarramalli

GHS-merkinnän käyttöönoton automatisointi voi minimoida manuaalisiin järjestelmiin liittyvän käyttäjävirheriskin ja samalla auttaa yhteentoimivuuden varmistamisessa laitoksessasi ja koko tuotantoketjussasi. Kemikaaliyritykset ympäri maailman luovat ja automatisoivat GHS-merkintäohjelmansa BarTender Automation- ja Enterprise Automation -versioihin sisältyviin näytetarroihin perustuvalla teknologialla.

Käytä BarTenderin näytetarroja lähtökohtana automatisoidessasi GHS-tarrojesi tuotantoa. Näytetarra yhdistää tietosi ja tulostimesi– ovatpa tietosi sitten lähtöisin globaalista ERP-järjestelmästä, kolmannen osapuolen tietokannasta, sisäisestä tietokannasta tai vaikka kiintolevyllesi tallennetusta laskentataulukosta. Tarratiedot voidaan liittää tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen, mikä auttaa laitoksesi prosessikulkujen yksinkertaistamisessa samalla kuitenkin ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen ja suojaukseen liittyvät vaatimukset täyttäen. Sisäänrakennetut liiketoimintasäännöt auttavat hallitsemaan kuvamerkkien vaatimustenmukaisuutta ja BarTenderin kuvamerkkitekstien automaattisovitusominaisuus mahdollistaa tarratilan maksimaalisen käytön ja optimaalisen turvallisuustekijöiden näkyvyyden.

Luotettu GHS-kumppanisi

BarTender on luotettava GHS-kumppani sinulle. Katso lyhyt videoleike ja opi kuinka helppoa GHS-vaatimusten mukaisten tarrojen tulostus on BarTenderillä. Katso verkkoseminaarimme ja opi mitä sinun pitää tietää GHS:stä ja liiketoimintasi kannalta oikean ratkaisun käyttöönotosta. Tutustu tähän verkkosivuun ja löydä sen interaktiivinen sisältö – opi kaikki mitä sinun on tiedettävä GHS-järjestelmästä: Tarraelementit, globaalit määräajat, tulostuksessa huomioon otettavat asiat.


Mikä BarTender-versio sopii sinulle?

Valitse alta versio, josta haluat tietää enemmän, tai lataa ilmainen 30 päivän kokeiluversio, niin voit tutustua kaikkiin BarTenderin ominaisuuksiin ja katsoa itse kuinka se voi auttaa sinua vaativimmissakin merkintä- ja viivakooditarpeissa sekä paljossa muussa. Tai ota meihin yhteyttä, niin saat lisätietoa siitä miksi BarTender on alansa luotetuin ohjelmisto.

Luo
(Suunnittele ja tulosta)

Basic-versio

Professional-versio

Aloita käyttö vain minuuteissa!

Kaikki Basic-ominaisuudet ja lisäksi:

 • Suunnittele ja tulosta tarroja, kortteja, magneettiraitakortteja sekä paljon muuta.
 • Optimoi tulostusnopeus missä tahansa tulostimessa tai merkintälaitteessa.
 • Suunnittele tiedonsyöttölomakkeita, joissa on tietojen tarkistus ja jotka hyväksyvät tulostuksenaikaiset syötteet näppäimistöltä tai viivakoodinlukijalta.

Käyttöoikeudet perustuvat tietokonemäärään

 • Tietojen luku CSV-tiedostoista, tietokannoista ja Excelistä. Tietueiden helppo haku ja valinta tulostusta varten.
 • RFID-tarrojen koodaus.

Käyttöoikeudet perustuvat tietokonemäärään

Luo ja automatisoi
(Suunnittele, tulosta ja hallitse)

Automation-versio

Enterprise Automation -versio

Kaikki Professional-version ominaisuudet ja lisäksi:

Kaikki Automation-version ominaisuudet ja lisäksi:

 • Automaattinen tulostus kaikista käyttöjärjestelmistä, järjestelmistä tai laitteista tietotapahtumien ja SDK-pyyntöjen mukaan.
 • Suunnittele älykkäillä Intelligent Templates -malleilla ylläpidon minimoimiseksi.
 • Tulostusympäristön suojaus käyttäjä- ja käyttäjäryhmärooleilla.
 • Valvo reaaliaikaista tulostustilaa ja tarkastele yksityiskohtaisia järjestelmäkäytön historiatietoja.

Käyttöoikeudet perustuvat tulostinmäärään

 • Tulosta automaattisesti verkkopalvelun ohjelmointirajapinnan tai TCP/IP-tietoliikenteen mukaan.
 • SAP- ja Oracle-integrointi.
 • Hyödynnä keskitettyä järjestelmänhallintaa, selainkäyttöistä tulostusta, keskitettyä mallivarastoa versiohallinnalla, sähköisen allekirjoituksen tukea, täydellistä SDK-hallintaa, älykorttikoodausta ja paljon muuta.

Käyttöoikeudet perustuvat tulostinmäärään


Aiheeseen liittyvät tiedot

Säännöstenmukainen ratkaisu
Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu GHS-järjestelmä

GHS-järjestelmästä piti tulla selkeä ja yhdenmukainen kommunikaatiomenetelmä kemikaalien merkintään ja dokumentointiin. Kemikaalien parissa työskentelevät yritykset ovat kuitenkin tulleet huomaaman, että vaatimukset ovat kaikkea muuta kuin selkeät ja yhdenmukaiset. Lue lisää GHS:stä ja katso kuinka BarTender voi auttaa yritystäsi täyttämään yhteensopivuusvaatimukset, missä päin maailmaa sitten toimitkin.

Teollisuudenalan ratkaisu
Tuotantoketjun merkinnän hallinta

BarTender on kansainvälisten tuotanto-, jakelu-, ulkoisten logistiikkapalvelu- ja varastointiyritysten valinta tuotantoketjujen merkintään. Katso kuinka BarTender voi auttaa virtaviivaistamaan yritystäsi – ja auttaa toimimaan tehokkaammin koko tuotantoketjussa.

PDF-tiedosto
Yksinkertaistettua, vaatimustenmukaista kemikaalien merkintää

Lisätietoja BarTenderistä ja kemikaalien merkinnästä tässä ladattavassa resurssissa.

Seagull Scientific on ylpeä NACD:n (Kansallinen kemianteollisuuden jakeluliikkeiden järjestö) jäsen ja ainut merkittävä merkintä-, viivakoodi- ja RFID-ohjelmistojen valmistaja, joka on valittu NACD:n jäseneksi.

Lisätiedot

Teollisuudenalan ratkaisu
BarTender kemianteollisuuden merkintään

GHS-tarraelementit
Kuvamerkit

GHS-tarraelementit
H- ja P-lausekkeet

Teollisuudenalan ratkaisu
BarTender tuotantoketjun merkinnän hallintaan

PDF-tiedosto
BarTender kemianteollisuuden merkintään

BarTender-esittely

Osta BarTender


Asiakkaamme kertovat

"BarTenderin integroitavuus mihin tahansa ERP-järjestelmään sekä käyttöturvallisuustiedotteiden luonti- ja hallintajärjestelmään täydennettynä helppokäyttöisillä ja tehokkailla Intelligent Templates™ -malleilla on tehnyt siitä luotetuimman ohjelmistotuotteemme GHS-yhteensopivan merkitsemisen integrointiin ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisuun kaikille kemianteollisuuden asiakkaillemme."
– Rick Schilling, toimitusjohtaja, Integrated Productivity Systems (IPSi)